KMA-policy


Kvalitet

HZ Bygg genomför totalentreprenader och erbjuder helhetslösningar till kommersiella, privata och offentliga fastigheter. Vi är en samarbetspartner som tar ansvar hela vägen, som är lyhörda för våra kunders behov och som lägger stor vikt på funktion och kvalitét. Vi tror på samarbeten som präglas av ömsesidig öppenhet och tillit och söker kunder som vill använda sig av vår expertkunskap, vårt mod och engagemang. 

För att säkerställa att HZ Bygg uppfyller de krav och förväntningar som kunden har, så har vi valt att BKMA-certifiera oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. En tredjepartskontroll av denna certifiering sker fortlöpande.

Genom att arbeta enligt vår verksamhetsmanual så stärker vi möjligheterna att göra våra kunder nöjda. På så vis bibehåller vi vårt goda rykte i branschen och utvecklar samarbeten både med kunder och leverantörer. 

På HZ Bygg värnar vi om de långvariga relationerna och strävar efter ständig förbättring. Vi är lyhörda mot omvärlden och mot våra kunder och vi har ett stort engagemang i våra samarbeten. På så sätt skapar vi också förutsättningar för att utvecklas och gör oss redo för byggbranschens framtida behov och krav. HZ Bygg ska bedrivas med gott resultat för att säkerställa denna utveckling och för att skapa en trygghet för våra samtliga samarbetspartners och medarbetare. 

Miljö

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken i Sverige. Det handlar om att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  HZ Bygg strävar efter att medverka till att de 16 svenska miljökvalitetsmålen nås, vilka tillsammans med Generationsmålet är ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser.

Miljöpåverkan från byggprojekt som HZ Bygg driver är dels direkta, det vill säga den effekt som själva projektet ger, samt indirekta, det vill säga förvaltningen och nyttjande av resultatet av projektet. 

HZ Bygg fokuserar på den del där vi har störst påverkan, den direkta, och de processer som enligt vår utvärdering av miljömål har störst påverkan. Det handlar oftast om transporter och avfall. Transporter arbetar vi framför allt med på inköpssidan, där vi ställer krav innan vi exempelvis genomför en upphandling för att förebygga onödig miljöpåverkan. Avfall hanterar vi genom att återvinna, vi planerar resursbeställningar för att minska spill, och vi minimerar avfall och nyttjandet av farligt avfall.

Arbetsmiljö

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på HZ Bygg är att främja friskfaktorer och identifiera potentiella risker och åtgärda dessa, både övergripande och i specifika projekt. Vi strävar efter en trevlig och välkomnande arbetsmiljö som ska inspirera till goda samarbeten, hög effektivitet och kvalitet i vårt arbete, och som möjliggör utveckling för alla medarbetare.

HZ Bygg accepterar inte kränkande särbehandling och diskriminering, utan arbetar aktivt för att alla skall ha en trygg arbetsmiljö. I det dagliga arbetet ska varje enskild anställd på HZ Bygg ta ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö. Man ska inte enbart engagera sig i arbetsmiljön genom att följa regler, rutiner och instruktioner, utan framför allt genom att vara uppmärksam på och genast rapportera risker och hot mot vår goda arbetsmiljö. En god arbetskamrat visar omtanke, ger stöd eller söker hjälp om en kollega mår dåligt och arbetar dessutom aktivt mot HZ Byggs mål Vi ska ha kul på jobbet!

Med HZ Byggs KMA-policy vill vi tydliggöra våra arbetsmetoder och få med oss såväl medarbetare som kunder och leverantörer på vår gemensamma resa. Målet är att alla våra byggprojekt ska kunna användas som goda referenser, både för vårt arbetssätt och för vårt förhållningssätt till omvärlden.

 

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se